دکتر آمنه نعمت اللهی

دکتر آمنه نعمت اللهی

مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تلفن: 071-53350994-6
ایمیل: amene.nematollahi@gmail.com / a.nematollahi@fums.ac.ir

تحصیلات

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی

سوابق اجرایی

CV. Dr Nematollahi.pdf

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: