• 1401/01/27
  • - تعداد بازدید: 46
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

تعداد دانشجویان

تعداد کل دانشجویان دانشکده بهداشت

گروه بهداشت عمومی

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تعداد دانشجویان

درحال تحصیل

تعداد فارغ التحصیلان

تعداد دانشجویان

درحال تحصیل

تعداد فارغ التحصیلان

 

 

 

 

56 دانشجو

ورودی 1400:

11 دانشجو

 

 

 

 

110 نفر

 

 

 

 

14 دانشجو

ورودی 1400:

3 دانشجو

 

 

 

 

----------------

ورودی 1399:

10 دانشجو

ورودی 1399:

3 دانشجو

ورودی 1398:

20 دانشجو

ورودی 1398:

4 دانشجو

ورودی 1397:

16 دانشجو

ورودی 1397:

4 دانشجو

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: