دکتر رامین حیاتی

دکتر رامین حیاتی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

شماره داخلی: 2370
تلفن: 071-53350994-6
ایمیل: r.hayati@fums.ac.ir

تحصیلات

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: