دکتر رامین حیاتی

دکتر رامین حیاتی

مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

شماره داخلی: 2370
تلفن: 07153313413
ایمیل: r.hayati@fums.ac.ir

تحصیلات

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: