دکتر نوید  علی نژاد

دکتر نوید علی نژاد

ریاست دانشکده بهداشت

شماره داخلی: 2370
تلفن: 071-53350994-6
ایمیل: a.alinejad@fums.ac.ir

شرح وظایف ریاست دانشکده

  • نظارت بر حسن عملکرد امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی، فنی و پشتیبانی دانشکده
  • برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارتقاء علمی و اخلاقی _ فرهنگی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی
  • جمع بندی و گزارش نیازها و تلاش در جهت رفع موانع و کمبودهای اعتباری پرسنلی
  • برنامه ریزی در جهت حسن اجرای مصوبات و دستورالعمل های کشوری _ وزارتی و دانشگاهی در سطح دانشکده
  • ایجاد هماهنگی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها از طریق شرکت در کمیته ها _شوراها و جلسات درون و برون دانشکدهای
  • انعکاس گزارش عملکرد به مراجع ذیربط و تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی دانشکده به صورت کوتاه مدت _ میان مدت و بلند مدت

تحصیلات

دکترای بهداشت محیط

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: