دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

برنامه درسی

دانشکده بهداشت


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

رسالت دانشکده بهداشت

رسالت دانشکده بهداشت رسالت دانشکده بهداشت  دانشکده بـــهداشت مسئــــولیت پذیرش و تربیت دانشجـــــــو در رشتــــه بـــــهداشت عمومی به منـــــظور تامیـــــن نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز کشور در سطوح  اجرایی، آموزشی و مدیریتی و نیز انجام تحقیقات علمی– کاربردی به منظور حل ...

معرفی دانشکده بهداشت

معرفی دانشکده بهداشت     با لطف و عنایت دایمی حضرت حق( جلا و علا)، دانشگاه علوم پزشکی فسابا تائید هیئت محترم ممتحنه گروه بهداشت عمومی وزارت متبوع، مجوز تاسیس رشته بهداشت عمومی در مقطع کاردانی در سال84 از وزارت متبوع را دریافت نموده و به مدت 4 دوره دانشجو در این مقطع پذیرفته ...