دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ساختار و شرح وظایف

 

شرح وظایف رئیس دانشکده

 • نظارت بر حسن عملکرد امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی، فنی و پشتیبانی دانشکده
 • برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارتقاء علمی و اخلاقی-فرهنگی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی
 • جمع بندی و گزارش نیازها و تلاش در جهت رفع موانع و کمبودهای اعتباری پرسنلی
 • برنامه ریزی در جهت حسن اجرای مصوبات و دستورالعمل های کشوری –وزارتی و دانشگاهی در سطح دانشکده
 • ایجاد هماهنگی در سیاست گذاریها و برنامه ریزی ها از طریق شرکت در کمیته ها- شوراها و جلسات درون و برون دانشکده‎ای
 • انعکاس گزارش عملکرد به مراجعع ذیربط و تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی دانشکده به صورت کوتاه مدت – میان مدت و بلند مدت

 

شرح وظایف مدیران گروه های آموزشی

 • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه  بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
 • ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر عضو هیئت علمی گروه
 • نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه
 • تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال کار –مصوبات –پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است
 • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم –کتابها –نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
 • پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا"یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
 • برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و یافتن نقاط ضعف خدمات آموزشی
 • شرکت در شوراها –کمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط

شرح وظایف اعضای هیات علمی آموزشی

 • تدریس موظف 8 تا 12 واحد نظری یا معادل عملی آن بر اساس آیین نامه مصوب شورای دانشگاه
 • انجام تحقیقات بنیادی یا کاربردی
 • راهنمایی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان
 • سرپرستی و انجام امور مربوط به کارآموزی و کارورزی دانشجویان
 • راهنمایی پایان نامه های دوره های کارشناسی و مقاطع تحصیلات تکمیلی
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آنها
 • حضور در شوراها و کمیته ها و هیات های ممتحنه
 • قبول دعوت مراکز علمی وابسته به دانشگاه یا دانشکده جهت ارائه خدمات علمی و تخصصی
 • حضور حداقل 54 ساعت در هفته در دانشگاه برای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیرگروه یا رئیس دانشکده یا مسئولین دانشگاه