دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

رسالت دانشکده

رسالت دانشکده بهداشت

 دانشکده بـــهداشت مسئــــولیت پذیرش و تربیت دانشجـــــــو در رشتــــه بـــــهداشت عمومی به منـــــظور تامیـــــن نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز کشور در سطوح  اجرایی، آموزشی و مدیریتی و نیز انجام تحقیقات علمی– کاربردی به منظور حل مشکلات نظام بهداشتی و نهایتاً تولید علم و ارتقاء سطح دانش در رشته بهداشت عمومی را بر عهده دارد.

 

اهداف دانشكده بهداشت

1- ارتقاء کيفيت خدمات آموزشي و پژوهشي

2 - توسعه دوره هاي آموزشي خصوصاً تحصیلات تکمیلی با تاکید بر نیازهای کشور

3- تکميل نيروي انساني و ارتقاء سطح تخصصي و مرتبه اعضاء هيئت علمي و كاركنان دانشكده

4- تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه علوم بهداشتي متناسب با نيازهاي جامعه

5- مشارکت فعال در اجرای نقشه جامع علمی کشور

6- توسعه همکاري هاي بين بخشي

7- بهبود ساختار فيزيكي و تجهيزات آموزشي و پژوهشي