دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

health

اعضای هیات علمی بهداشت


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

کارگاه ها، کنگره ها و سمینارهای بهداشت

کارگاه ها، کنگره ها و سمینارهای بهداشت  دانشكده بهداشت در طول ترم جاري كارگاه هاي زير را برگزار مي نمايذ.  روز و ساعت تشكيل كارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.  كارگاه مهارت هاي ارتباطي با مددجو و خانواده  كارگاه پروژه جامعه شناسي كيفي كارگاه اعتياد 

معرفی مدیریت و اعضای هیات علمی

معرفی مدیریت و اعضای هیات علمی نام و نام خانوادگی : دکتر علي خاني جيحوني    سمت : استاديار و مديرگروه بهداشت عمومي  مدرک تحصیلی : دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت  شماره داخلی :  370 شماره مستقیم : 53350994-6 پست الکترونیکی : emailProtector.addCloakedMailto("ep_7fbeed7a", ...