دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

health

اعضای هیات علمی بهداشت

نام و نام خانوادگی : دکتر علي خاني جيحوني   khani
سمت : استاديار و مديرگروه بهداشت عمومي 
مدرک تحصیلی : دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 
شماره داخلی :  370
شماره مستقیم : 53350994-6
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی : دکتر افسانه قاسمي   ghasemi
سمت : استاديار گروه بهداشت عمومي 
مدرک تحصیلی : دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 
شماره داخلی :  361
شماره مستقیم : 53350994-6
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی : مهندس طاهره غلامي   img009
سمت : مربي گروه بهداشت عمومي 
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد ارگونومي 
شماره داخلی :  361
شماره مستقیم : 53350994-6
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی :          زهرا خیالی
سمت: مربی گروه بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شماره داخلی: 361
شماره مستقیم: 53350994-6
پست الکترونیکی: