دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گروه بهداشت عمومی

 

سعی بر آن است تا فارغ التحصیلان در این رشته از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمی ها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخصهای سلامت جامعه آگاهی داشته باشند. همچنین در ارتقاء سطح سلامت جامعه با تاکید بر انجام پژوهش های کاربردی و بنیادی برای حل مسائل و توسعة علوم و بهداشت مشارکت داشته باشند.