دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گروه بهداشت عمومی

پست الکترونیک   مرتبه علمی سمت تصویر نام و نام خانوادگی


استادیار عضو هیات علمی khani علی خانی جیحونی

 

استادیار عضو هیات علمی ghasemi افسانه قاسمی

 

استادیار عضو هیات علمی   عبدالعظیم علی نژاد

مربی عضو هیات علمی img009 طاهره غلامی

 

 

مربی عضو هیات علمی   زهرا خیالی