دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گروه بهداشت عمومی

با لطف و عنایت دایمی حضرت حق( جلا و علا)، دانشگاه علوم پزشکی فسابا تائید هیئت محترم ممتحنه گروه بهداشت عمومی وزارت متبوع، مجوز تاسیس رشته بهداشت عمومی در مقطع کاردانی در سال84 از وزارت متبوع را دریافت نموده و به مدت 4 دوره دانشجو در این مقطع پذیرفته شده و با پیگیری های اساتید گروه بهداشت عمومی، پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی از ابتدای سال تحصیلی91در این دانشکده آغاز شد.