دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گروه ایمنی و بهداشت مواد غذایی

پست الکترونیکی

مدرک تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

دکتری تخصصی بهداشت موادغذایی

مدیرگروه بهداشت و ایمنی موادغذایی

مهران صیادی

1

دکتری تخصصی بهداشت موادغذایی

هیات علمی

رقیه نجاتی

2

دکتری تخصصی کنترل کیفی مواد غذایی

هیات علمی

آمنه نعمت اللهی

3

دکتری تخصصی فراوری شیلات

هیات علمی

اسماعیل عبداله زاده

4

کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

هیات علمی

امین کیانی

5