دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گروه ایمنی و بهداشت مواد غذایی

محورهای پژوهشی بهداشت و ایمنی موادغذایی

سم شناسی موادغذایی

بهداشت و صنایع شیر

استفاده از ترکیبات طبیعی در محصولات غذایی

بهداشت و فراوری محصولات شیلاتی

کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زا در موادغذایی

اپیدمیولوژی بیماری های منتقله از موادغذایی

روش های نوین نگهداری موادغذایی

سیستم های مدیریتی در بهداشت و ایمنی موادغذایی

سیستم های بسته بندی فعال و هوشمند در موادغذایی

تقلبات موادغذایی

نانوفراوری و زیست فناوری در ایمنی غذا

روش های مدرن شناسایی و انالیز آلاینده های غذایی