دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گروه ایمنی و بهداشت مواد غذایی


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

تاریخچه

تاریخچه معرفی رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1397انجام گرفته است.  برای داشتن مواد غذایی سالم و کاهش عوارض متعدد آن، کارشناسان ...

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی پست الکترونیکی مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف emailProtector.addCloakedMailto("ep_10a5ab2d", 1); emailProtector.addCloakedMailto("ep_aee92f16", 1); دکتری تخصصی بهداشت موادغذایی مدیرگروه بهداشت ...