دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: نوید علی نژاد

مرتبه علمی: استادیار هیات علمی

آخرین مدرک و رشته تحصیلی: دکترای بهداشت محیط

آدرس محل کار: دانشگاه علوم پزشکی فسا، دانشکده بهداشت

محل کار: گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا

آدرس پست الکترونیکی: