دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: علی خانی جیحونی

مرتبه علمی: استادیار هیات علمی

آخرین مدرک و رشته تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آدرس محل کار: دانشگاه علوم پزشکی فسا، دانشکده بهداشت

محل کار: گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا

آدرس پست الکترونیکی: