دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کارگاه ها، کنگره ها و سمینارهای بهداشت

 دانشكده بهداشت در طول ترم جاري كارگاه هاي زير را برگزار مي نمايذ.  روز و ساعت تشكيل كارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد. 

  • كارگاه مهارت هاي ارتباطي با مددجو و خانواده 
  • كارگاه پروژه جامعه شناسي كيفي
  • كارگاه اعتياد