دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

برنامه درسی

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

پیوست ها:

آموزش بهداشت مدارس.pdf حجم فایل:327.19 کیلوبایت
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر .pdf حجم فایل:294.75 کیلوبایت
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر.pdf حجم فایل:344.54 کیلوبایت
بهداشت باروری.pdf حجم فایل:312.84 کیلوبایت
بهداشت مادرو كودك(2) .pdf حجم فایل:456.49 کیلوبایت
پاتولوژی جغرافیایی ایران.pdf حجم فایل:298.68 کیلوبایت
طرح درس بهداشت محيط(آب).pdf حجم فایل:188.06 کیلوبایت
طرح درس بهداشت حرفه اي.pdf حجم فایل:154.44 کیلوبایت
روانشناسی.pdf حجم فایل:399.57 کیلوبایت
دانش خانواده و جمعیت.pdf حجم فایل:432.89 کیلوبایت
بهداشت عمومی.pdf حجم فایل:318.00 کیلوبایت
آموزش بهداشت و ارتباطات.pdf حجم فایل:314.61 کیلوبایت
اقتصاد بهداشت.pdf حجم فایل:201.10 کیلوبایت
نظام سلامت در ایران و جهان.pdf حجم فایل:166.51 کیلوبایت
بهداشت سالمندان.pdf حجم فایل:373.43 کیلوبایت