دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 دانشكده بهداشت در طول ترم جاري كارگاه هاي زير را برگزار مي نمايذ.  روز و ساعت تشكيل كارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد. 

  • كارگاه مهارت هاي ارتباطي با مددجو و خانواده 
  • كارگاه پروژه جامعه شناسي كيفي
  • كارگاه اعتياد