دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر علی خانی جیحونی عضو محترم هیات علمی و سرپرست محترم دانشکده بهداشت را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روز افزون ایشان را از درگاه ایزد منان خواهانیم.