دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

دانشجویان بهداشت عمومی ورودی 95 در تاریخ 1398/7/10 در کارگاهی یک روزه با سامانه سیب (سامانه یکپارچه سلامت) و کارکرد آن آشنا شدند. 

اهداف اجرایی کارگاه به شرح زیر می باشد:

1- آشنایی دانشجویان با چگونگی ثبت افراد جدید در سامانه

2- آشنایی دانشجویان با چگونگی ثبت نوزادان در سامانه

3- آشنایی دانشجویان با چگونگی ثبت مادران باردار و مراقبت های بارداری در سامانه

4- آشنایی دانشجویان با چگونگی لنجام مراقبت از گروه های هدف 

در پایان کارگاه نیز برای دانشجویان کلمه کاربری و رمز عبور به صورت تست تعریف گردید تا دانشجویان بتوانند با سامانه کار کنند