دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

health

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

بازدید دانشجویان بهداشت عمومی ورودی 92 از آزمایشگاه آب

بازدید دانشجویان بهداشت عمومی ورودی 92 از آزمایشگاه آب دانشجویان بهداشت عمومی ورودی 92 از آزمایشگاه آب واقع در معاونت بهداشتی شهرستان فسا بازدید کرده و با ویژگی های آب سالم و آزمایش های میکروبی و شیمیایی آب آشنا شدند.

برگزاري كارآموزي دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 در خانه بهداشت روستايي

برگزاري كارآموزي دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 در خانه بهداشت روستايي دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 جهت كارآموزي درس مبارزه با بيماري ها ي غيرواگير و بهداشت حرفه اي از خانه بهداشت كچويه بازديد نمودند و در اين كارآموزي با نحوه تكميل و پيگيري بيماران و كار در خانه بهداشت روستايي آشنا شدند.

فراخوان نمايشگاه اعتياد

فراخوان نمايشگاه اعتياد معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي فسا با همكاري گروه بهداشت عمومي در نظر دارد نمايشگاهي تحت عنوان آگاهي، پيشگيري و درمان اعتياد برگزار نمايد. خواهشمند است آثار خود شامل عكس، پوستر، پمفلت تا 20 آبان ماه به دبيرخانه اين همايش واقع در اداره مشاوره ...