دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجویان بهداشت عمومی ورودی 92 از آزمایشگاه آب واقع در معاونت بهداشتی شهرستان فسا بازدید کرده و با ویژگی های آب سالم و آزمایش های میکروبی و شیمیایی آب آشنا شدند.