دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 جهت كارآموزي درس مبارزه با بيماري ها ي غيرواگير و بهداشت حرفه اي از خانه بهداشت كچويه بازديد نمودند و در اين كارآموزي با نحوه تكميل و پيگيري بيماران و كار در خانه بهداشت روستايي آشنا شدند.