دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي فسا با همكاري گروه بهداشت عمومي در نظر دارد نمايشگاهي تحت عنوان آگاهي، پيشگيري و درمان اعتياد برگزار نمايد. خواهشمند است آثار خود شامل عكس، پوستر، پمفلت تا 20 آبان ماه به دبيرخانه اين همايش واقع در اداره مشاوره دانشجويي تحويل نماييد.