دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دسترسی به مقالات اساتید

دسترسی به مقالات اساتید

 

معرفی اعضای هیات علمی گروه بهداشت عمومی 

پست الکترونیک رزومه مرتبه علمی سمت تصویر نام و نام خانوادگی

قابل مشاهده

Google Scholar

استادیار عضو هیات علمی khani علی خانی جیحونی

قابل مشاهده

Google Scholar

استادیار عضو هیات علمی ghasemi افسانه قاسمی

قابل مشاهده

Google scholar

استادیار عضو هیات علمی   عبدالعظیم علی نژاد

قابل مشاهده

Google Scholar

مربی عضو هیات علمی img009 طاهره غلامی

قابل مشاهده

Google Scholar

مربی عضو هیات علمی   زهرا خیالی