دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدير دفتر EDO

نام و نام خانوادگی : مهندس طاهره غلامي  img009.jpg
سمت : مربي گروه بهداشت عمومي
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد ارگونومي
شماره داخلی :  361
شماره مستقیم : 53350994-6
پست الکترونیکی :