دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدير دفتر EDO

نام و نام خانوادگی : زهرا خیالی  
سمت : مربي گروه بهداشت عمومي
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شماره داخلی :  361
شماره مستقیم : 53350994-6
پست الکترونیکی :