دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

مدير دفتر EDO

نام و نام خانوادگی : امین کیانی  
سمت : مربي گروه ایمنی و بهداشت مواد غذایی 
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد ایمنی و بهداشت مواد غذایی
شماره داخلی : 211
شماره مستقیم : 53350994-6
پست الکترونیکی :