دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

طرح درس گروه ایمنی و بهداشت مواد غذایی


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

مدير دفتر EDO

مدير دفتر EDO نام و نام خانوادگی : امین کیانی   سمت : مربي گروه ایمنی و بهداشت مواد غذایی  مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد ایمنی و بهداشت مواد غذایی شماره داخلی : 211 شماره مستقیم : 53350994-6 پست الکترونیکی : emailProtector.addCloakedMailto("ep_e4f037a7", ...

معرفی دفتر توسعه آموزش

معرفی دفتر توسعه آموزش معرفي دفتر توسعه آموزش دانشكده بهداشت (( Educational Development Office: EDO دفتر مطالعات و توسعه آموزش (EDO) در دانشکده، به عنوان بازوی اصلی علمی و اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه(EDC)، مسئوليتارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای ...