دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دفتر توسعه آموزش(EDO)

دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده بهداشت

Education Development Office (EDO)

     دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده بهداشت در آذرماه سال 1393 با هدف ارتقاء کیفی آموزش در دانشکده بهداشت تأسیس گردید. زمینه های اصلی فعالیت این دفتر مشارکت در امور برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی شامل ارزشیابی گروههای آموزشی و ارزشیبای کیفی فعالیتهای آموزشی اساتید، مشارکت در طراحی، تدوین و اجرای طرح پزشکی جامعه نگر، پژوهش در آموزش، برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی می باشد.