دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دفتر توسعه آموزش(EDO)

معرفي دفتر توسعه آموزش دانشكده بهداشت (( Educational Development Office: EDO

دفتر مطالعات و توسعه آموزش (EDO) در دانشکده، به عنوان بازوی اصلی علمی و اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه(EDC)، مسئوليتارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن در راستای سیاست های مرکزEDC، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع برعهده دارد.

هدف کلی :

توسعه و ارتقاء کیفی آموزش دردانشكده بهداشت

اهداف اختصاصی :

1- هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی

2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی

3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن

4- هدایت، سازماندهی و حمایت  برامر پژوهش درحوزه آموزشپزشکی

5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

6- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی

* شرح وظائف  كلي:

1- همكاري در ارتقائ توانمندي هاي اعضائ هيئت علمي درزمينه هاي مختلف اموزش علوم پزشكي

2- همكاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي اعضائ هيئت علمي

3- ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهييادگيري، اجراي روشهاي نوين  آموزشي وارزشيابي به گروههاي اموزشي و اعضائ هيئت علمي دانشكده

4- شركت در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

حوزه های عملکرد این دفترعبارتند از :

v     پژوهش در آموزش

v     پایش و ارزشیابی اساتید

v     برنامه ریزی درسی

v     توانمند سازی اساتید

v     المپیاد دانشجویی

رئوس برنامه های  EDO دانشکده بهداشت :

1-     تدوین کتابچه طرح درس بصورت مستند و مکتوب

2-     تهیه چک لیست و گزارش کار ( log book )جهت درس کارآموزی در عرصه بهداشت دانشجویان بهداشت عمومی

3-     برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف برای دانشجویان و اساتید بر اساس نیازسنجی های انجام شده

4-     راه اندازی کمیته های مختلف در راستای هرچه بهتر انجام دادن وظایف واحدEDO

5-     تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی

6-     تعیین اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي

7-     همکاری و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه

8-     تشکیل آرشیو اسلایدهای مربوط به کارگاه های آموزشی

9-     برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان علاقمند و جلب همکاری آنان