دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

پست الکترونیکی

شماره مستقیم

شماره داخلی

مدرک تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

07153350994-6

370

دکتری تخصصی بهداشت موادغذایی

مدیرگروه بهداشت و ایمنی موادغذایی

مهران صیادی

1

07153350994-6

370

دکتری تخصصی بهداشت موادغذایی

هیات علمی

رقیه نجاتی

2

07153350994-6

370

دکتری تخصصی کنترل کیفی مواد غذایی

هیات علمی

آمنه نعمت اللهی

3

07153350994-6

370

دکتری تخصصی فراوری شیلات

هیات علمی

اسماعیل عبداله زاده

4

07153350994-6

211

کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

هیات علمی

امین کیانی

5